Statutul ACCJ

ASOCIATIEI ,,COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE”

 

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ, SEDIU

 

Art.1.  ASOCIATIA,,COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE” este o asociaţie profesională constituită de consilierii juridici din Judeţul Satu Mare, semnatari ai Actului Constitutiv precum si din cei care au aderat ulterior.

Sediul ASOCIATIEI este in Satu Mare ,str.Ioan Slavici nr.13 si va putea fi schimbat oricand la alta adresa prin hotararea CONSILIULUI COLEGIULUI.

Art.2. Asociaţia profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE denumita in continuare ,,ACCJSM”,,Colegiu”sau ,,Asociatie”a fost infiintata in temeiul art .5 si art.25 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,a prevederilor O.G.R. nr.26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi dispozitiilor art.9, 40, 41 şi 45 din Constituţia României.

Art.3. ACCJSM este persoana juridica de interes public,are patrimoniu şi buget propriu si organe de conducere.

ACCJSM se infiinţează prin libera exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici din toate ramurile şi domeniile de activitate din Judeţul Satu Mare, fiind organizaţia profesională judeţeană care reprezintă interesele consilierilor juridici din judeţul Satu Mare si este membru al Federatiei OCJR.

Art.4. ACCJSM se înfiinţează pe durată nelimitată de timp.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ÎNFIINŢĂRII ŞI OBIECTIVUL ,,ASOCIATIEI

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE”

 

Art.5. Scopul ACCJSM:

a) este nelucrativ şi nepatrimonial, fiind de interes general public, datorită semnificaţiei şi importanţei sociale a profesiei de consilier juridic.

b) constă în asigurarea organizării şi exercitării unitare în judeţul Satu Mare a profesiei de consilier juridic şi consacrarea principiului că profesia de consilier juridic cu organizarea şi funcţionarea ei structural-sistemică este o componentă a sistemului judiciar naţional.

c) constă în protejarea şi promovarea intereselor si drepturilor membrilor săi, licenţiaţi în ştiinţe juridice, privind exerciţiul unitar al profesiei de consilier juridic.

d) asigurarea protecţiei şi promovării libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice precum şi ale altor persoane în relaţia lor cu instituţiile publice şi private din tara si strainatate,

e) este de consolidare a statului de drept.

f) constă în constituirea şi perfecţionarea unui corp profesional competent, specializat şi eficient în cadrul Federatiei constituita la nivel national, pentru asigurarea desfăşurării procedurilor judiciare în termene rezonabile şi în mod echitabil,

Art.6. in vederea realizării scopurilor propuse ACCJSM are drept obiectiv esenţial asocierea consilierilor juridici într-o structură unitară profesională la nivel judeţean şi naţional.

Art.7.ACCJSM va putea desfasura urmatoarele activitatiu conform codurilor CAEN:

-1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton.

-1812 Alte activitati de tiparire.

-2229 Fabricarea altor produse din material plastic.

-4478 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate.

-5819 Alte activitati de editare.

-8532 Invatamant secundar,tehnic sau profesional

-8552 Invatamant in domeniul cultural(limbi straine,muzica,teatru,arte plastice etc.)    

           -8559 Alte forme de invatamant.

           -9412 Activitati ale organizatiilor profesionale.

 

CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

Art.8. Membru al ACCJSM poate fi orice consilier juridic din judeţul Satu Mare ce va adera la prezentul statut şi care îndeplineşte următoarele condiţii legale:

a)      este cetăţean român sau cetatean al unui Stat membru al Uniunii Europene, domiciliat în România, are exerciţiul drepturilor civile şi politice, este licenţiat al unei facultăţi de drept sau doctor în drept;

b)     nu se găseşte în vreunul din următoarele cazurile de nedemnitate:

–          cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

–          cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească;

–          cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

 

Calitatea de asociat al ACCJSM este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori şi se dovedeşte cu “Legitimatia de consilier juridic” emisă de asociatie şi vizată anual de către decan.

Asociatul are dreptul de a se retrage oricând din asociaţie pe baza unei cereri scrise adresată decanului.

Asociatul care se retrage sau este exclus din asociaţie nu are nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei, cu excepţia drepturilor sale personale nepatrimoniale  (ex. dreptul de autor, etc. ).

Asociatul îşi poate suspenda calitatea de membru al asociaţiei în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de consilier juridic si prezentul statut.

Asociatul poate fi suspendat sau exclus din asociaţie în condiţiile încălcării prezentului statut,  sau ale Statutului profesiei de consilier juridic.

Membrii asociaţiei care participă la constituirea ACCJSM au calitatea de membri fondatori.

Membrii care aderă la ACCJSM ulterior înfiinţării acesteia au calitatea de membri aderenţi.

Art.9. Membrii fondatori.

Membrii fondatori sunt consilierii juridici iniţiatori şi întemeietori ai ACCJSM reprezentând Comitetul de iniţiativă şi semnatari ai Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei.

Actul constitutiv al asociaţiei cuprinde: numele şi prenumele membrilor fondatori, domiciliul, şi semnătura acestora.

Drepturile membrilor fondatori sunt:

a)      de a ocupa funcţii în conducerea asociaţiei, începând chiar cu data constituirii asociaţiei;

  b) de a convoca oricând este nevoie adunarea generală ordinară sau extraordinară a asociaţiei.

Membrii fondatori au următoarele obligaţii:

c) de a participa la constituirea fondului social al Colegiului cu suma de 100 lei .

d) să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor asociaţiei;

e) să impulsioneze şi să depisteze noi forme de exercitare, protejare şi promovare a profesiei de consilier juridic;

f) să achite cotizaţiile anuale şi alte taxe profesionale stabilite de  Adunarea generala.

g) alte obligaţii care incumbă tuturor membrilor asociaţiei, conform Statutului .

Membrilor fondatori nu li se poate retrage această calitate .

Art.10. Membrii aderenţi.

Membrii aderenţi sunt consilierii juridici  ce vor adera la prezentul statut după înfiinţarea ACCJSM.

Drepturile membrilor aderenţi sunt:

a)   de a ocupa funcţii în conducerea asociaţiei, după o perioadă de minim 2 ani de zile, calculată de la data înscrierii sale în asociaţie, în condiţiile de vechime stabilite de Statutul profesiei de consilier juridic;

b)   de a avea drept de vot în adunarea generală;

Membrii aderenţi au următoarele obligaţii:

a)   de a plăti, la înscrierea în asociaţie, o taxă de înscriere stabilita de Adunarea generala;

b)   să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor asociaţiei;

c)    să impulsioneze şi să depisteze noi forme de exercitare, protejare şi promovare a profesiei de consilier juridic;

d)   să cunoască Statutul Asociaţiei, Statutul Federatiei (OCJR)şi Statutul profesiei de consilier juridic;

e)    să plătească cu regularitate cotizaţia lunară  colegiului  şi alte taxe profesionale stabilite de adunarea generala;

f)    să participe la adunările generale şi la toate activităţile iniţiate de asociaţie.Lipsa nemotivată in mod repetat constituie abatere disciplinară;

g)   să participe la formele de pregatire profesională continue si sa adopte o conduita ireprosabila in toate imprejurarile cand isi exercita profesia;

h)   să fie fidel asociaţiei, să apere permanent prestigiul acesteia, să sesizeze de îndată conducerea asociaţiei cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingere şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte asociaţiei;

i)     să respecte hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Colegiului ;

j)     să nu devină membru al unei alte asociaţii profesionale al cărui scop şi obiect sunt identice cu cele ale ACCJSM sau contrare;

k)   de a se achita de toate obligaţiile care le incumbă conform Statutului profesiei de consilier juridic si prezentul act;

Art.11. Sancţiuni:

Membrii aderenţi si fondatori pot fi suspendaţi sau excluşi din asociaţie în condiţiile prevăzute de prezentul inscris si Statutul profesiei de consilier juridic,in masura compatibilitatii acestuia in actele de constituire si functionare a asociatiei.

 

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA COLEGIULUI

CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

Art.12. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

a)   Adunarea Generală;

b)   Consiliul Colegiului;

c)    Decanul;

d)   Prodecanul;

Art.13. Adunarea Generală este organul suprem de decizie al ACCJSM si este formata iniţial din membrii Comitetului de iniţiativă şi toţi asociaţii fondatori ale căror date de identificare sunt enumerate în Actul constitutiv al asociaţiei, iar ulterior si din membri aderenti.

Art.14. Organele de conducere alese, pot fi realese în aceleaşi funcţii sau în alte funcţii de conducere de către Adunarea generală.

Art.15. Alegerea organelor de conducere ale asociaţiei se face prin vot secret sau deschis in functie de votul majoritatii membrilor prezenti.

Adunarea Generală :

                 a). stabileşte măsuri pentru exercitarea activităţilor profesionale în limitele prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic şi a regulamentelor corpului profesional.

                 b). alege şi revocă decanul, prodecanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 5 ani şi poate fi reales. Decanul şi prodecanul se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime de minim 10 (zece) ani în activităţi juridice.

    c). hotareste  cu privire la modificarea Statutului de organizare si functionare a asociatiei;

    d).aproba:

         – Raportul de activitate prezentat de conducerea asociatiei,

         – Bugetul de venituri si cheltuieli ,

         – Bilantul contabil pe anul precedent,

         – Raportul comisiei de cenzori,

         – Descărcare de gestiune pentru conducerea asociatiei,

         – Raportul Comisiei de disciplina;

    e).hotareste afilierea/dezafilierea asociatiei la Federatia ,,Ordinul Consilierilor Juridici din Romania”,sau alte asociatii interne si/sau internationale;

    f). îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în Statul asociatiei şi Statutul profesiei de consilier juridic.

    g). hotărăşte asupra fuziunii cu alte organizaţii profesionale ce exercită activităţi profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.

    h).hotareste cu privire la dizolvarea asociatiei;

    i).stabileste atributiile si competentele membrilor Consiliului;

Art.16. Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual în primul semestru la convocarea decanului, a Consiliului Colegiului sau la solicitarea a cel putin 10%din numarul membrilor cu drept de vot;

            Convocarea se face prin afişare la sediul Asociatiei, a instanţelor judecătoreşti din judeţ, precum şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită.

            Art.17. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către orice organ de conducere al colegiului sau de 2/3 din membrii săi în aceleaşi condiţii de publicitate prevăzute pentru convocarea adunării generale ordinare de cate ori este nevoie.

            Art.18. Şedinţele Adunărilor Generale sunt conduse de decan,prodecan,secretar general, sau de persoana desemnata de acestia.

            În caz de revocare din functie a decanului ori a membrilor consiliului,nici unul dintre aceştia nu va face parte din prezidiul adunării iar şedinţa va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent.

Art.19. Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara este legal constituită in prezenta majoritatii membrilor săi cu drept de vot. In cazul in care la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de prezenta,a doua Adunare generala  va fi statutara si va lua hotarari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti sau reprezentati.

Hotărârile luate în adunarea generală în condiţiile prezentului statut sunt obligatorii  şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.20. Consiliul Colegiului este format din 5 până la 9 membri aleşi pe o perioadă de 5 ani . Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul Colegiului are următoarele competenţe:

a)   adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic şi regulamentelor corpului profesional de către toţi membrii colegiului;

b)  aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

c)   întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al consilierilor juridici, comunicându-l celor în drept, împreună cu modificările intervenite în cursul anului;

d)  organizează controlul deontologic profesional;

e)   verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de înscriere în colegiu.

f)   avizează cererile de reducere a taxelor de înscriere în colegiu;

g)  decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;

h)  ia act de cererile de transfer sau de detaşare în cadrul colegiului;

i)    verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul Statut, în Statutul profesiei de consilier juridic şi în regulamentele corpului profesional, cu privire la exercitarea activităţilor profesionale, organizează şi ţine evidenţa acestora, urmăreşte încasarea taxelor şi cotizaţiilor profesionale.

j)    acordă avizul pentru înfiinţarea societăţilor de exerciţiu liberal al activităţilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică ce activează în raza Colegiului;

k)  organizează cercurile de studii şi editează publicaţiile colegiului;

l)    sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii asociati;

m)   supune aprobării Adunării Generale cuantumul si tipul contribuţiilor membrilor la bugetul asociatiei;

n)  acceptă donaţiile şi legatele făcute asociatiei;

o)  aprobă statul de funcţii şi angajează personalul asociatiei;

p)  întocmeşte proiectul de buget şi administrează patrimoniul asociatiei;

r) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul său de activitate şi de gestiune;

s) stabileşte: remuneraţiile lunare ale decanului, prodecanului, indemnizaţiile de şedinţă a membrilor consiliului colegiului şi a membrilor comisiei de cenzori, salariile personalului angajat al colegiului cât şi cele pentru consilierii juridici coordonatori de stagiu din cadrul BIROULUI DE COORDONARE A STAGIULUI PROFESIONAL organizat în cadrul Colegiului.

t) stabileşte fondul de premiere pentru consilierii juridici cu activitate remarcabilă în procesul de legiferare a profesiei de consilier juridic.

u) numeste si revoca membrii comisiei de examinare a candidatilor pentru primirea in profesie si definitivat;

v) desemneaza anual membrii comisiei de examinare a candidatilor pentru primirea in profesie si definitivat;

x)stabileste tematica si regulamentul pentru organizarea examenelor de primire si definitivat in profesia de Consilier juridic;

y) desemneaza membrii Colegiului care vor participa la sedintele Federatiei OCJR,de cate ori este nevoie,altii decat Decanul.

z) decide sanctionarea membrilor la propunerea oricarui membru al Consiliului,sau la propunerea Comisiei de disciplina.

Impotriva hotararilor Consiliului,persoana nemultumita/prejudiciata poate depune contestatie/plangere la Adunarea generala in termen de 15 zile calendaristice de la adoptarea /comunicarea hotararii/actului.

Art.21. Consiliul Colegiului lucrează legal în prezenţa a minim 4 membri şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art.22. Decanul Colegiului.

Decanul colegiului are următoarele competenţe:

a)      reprezintă asociatia in raporturile acesteia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate precum şi în raporturile acesteia cu instituţiile şi autorităţile publice centrale si locale;

b)     convoacă şi prezidează şedinţele consiliului colegiului si ale adunarii generale;

c)      exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva hotărârilor consiliului colegiului conform Statutului profesiei de consilier juridic;

d)     ordonanţează cheltuielile colegiului;

e)      ia măsuri pentru conducerea colegiului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului colegiului.

f)       emite deciziile pentru primirea in asociatie de noi membrii ;

g)      semneaza bilantul contabil si alte acte emise in acest scop;

h)     sesizeaza Consiliul Colegiului si Comisia de disciplina cu privire la abaterile disciplinare savarsite de membrii;

i)        verifica dosarele depuse de membri pentru sustinerea examenului de primire si definitivat in profesia de Consilier juridic;

Asociatul nemulţumit de deciziile decanului le poate ataca la Consiliul colegiului in termen de 15 zile calendaristice de la emitere/comunicare dupa caz.

Art.23. Prodecanul Colegiului.

Prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului si organizeaza impreuna cu secretarul general pregatirea profesionala continua a membrilor.

Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita atributiile, consiliul colegiului poate delega un membru pentru a îndeplini parţial sau în totalitate atribuţiile acestora.

Art.24. Secretarul General al Colegiului:

              – asigură supravegherea şi îndrumarea curentă a personalului angajat al colegiului

              –  efectuează toate actele şi operaţiunile curente necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii asociaţiei si  Biroului de Coordonare a Stagiului profesional înfiinţat în cadrul colegiului.

             – contrasemnează de regula, actele emise de către consiliul colegiului, decan sau prodecan.

Secretarul General al Colegiului poate fi ales, dintre membrii asociaţiei cu o vechime de minim 5 ani în activităţi juridice sau asimilate.

Art.25. Trezorierul asigură evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor taxelor şi cotizaţiilor profesionale ale membrilor asociaţiei si efectuează toate operaţiunile financiar-bancare de încasări şi plăţi în numele şi în contul asociaţiei .

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL COLEGIULUI

CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

Art.26. Asociatia are patrimoniu şi buget propriu de venituri si cheltuieli.

La înfiinţare patrimoniul social al COLEGIULUI este de 1000 lei, acesta urmând a se completa prin aporturile sociale subscrise de  membri fondatori si aderenti ai asociatiei.

Art.27. Patrimoniul Asociatiei se va întregi cu sume provenite din taxa de inscriere achitata de membri aderenti, cotizatiile periodice ale membrilor, donaţii, subvenţii, sponsorizări  de la persoane fizice, asociaţii sau alte persoane juridice din ţară şi din străinătate.

Art.28. Sursele financiare ale Asociatiei vor fi folosite  pentru:

–          realizarea obiectului de activitate şi atingerea scopurilor propuse;

–          sustinerea cheltuielilor de funcţionare a acestora si a  cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiale de specialitate;

–          abonamente la publicaţii de specialitate;

–          editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate;

–          plata remuneraţiilor organelor de conducere, a coordonatorilor de stagiu şi a personalului administrativ angajat şi pentru fondurile de premiere etc.conform BVC aprobat de Adunarea generala;

–           sustinerea activitatii Federatie OCJR.

 

CAPITOLUL VI

EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL

COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

Art.29. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în cadrul asociaţiei profesionale se realizează în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi conform Statutului profesiei de consilier juridic.

Art.30. In toate situaţiile de exercitare a profesiei ,Colegiul va emite:

– Decizia de primire în profesie/asociatie,

– Legitimatia de Consilier juridic,

– Decizia de inscriere ca membru stagiar/definitiv,

La depunerea juramantului fata de profesie se va inmana fiecarui membru insigna si va fi inscris in Tabloul Colegiului.

Art.31. Încetarea şi suspendarea calităţii de consilier juridic cât şi aplicarea sancţiunilor disciplinare celor în cauză va avea loc în condiţiile şi în situaţiile stabilite de prezentul statut  şi Statutul profesiei de consilier juridic si/sau Regulamentele Corpului profesional in masura compatibilitatii acestora cu prezentul act.

 

 

CAPITOLUL VII

COMISIA DE CENZORI ŞI COMISIA DE DISCIPLINĂ

A COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

 

Art.32. Comisia de cenzori este formata din 5 membri (din care doi supleanti si unul contabil autorizat sau expert contabil) aleşi de către Adunarea Generală pe o perioada de 5(cinci)ani si are obligaţia verificării trimestriale a activităţilor economico-financiare ale asociaţiei şi dispunerea măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului conform BVC aprobat.

Art.33. Comisia de cenzori funcţionează în baza prezentului statut şi a altor acte emise de asociatie cu respectarea legislatiei in domeniu.

Art.34. Comisia de disciplină a ACCJSM se compune din 5 membri din care 2 supleanti aleşi de către Adunarea Generală,pentru un mandat de 5(cinci)ani, dintre consilierii juridici cu o activitate de peste 5 ani.

Art.35. Comisia de disciplină verifica abaterile disciplinare săvârşite de membrii asociaţiei şi propune Decanului sancţiunile disciplinare ce urmeaza a fi aplicate conform prezentului statut sau alt act emis de Federatie adoptat/acceptat de asociatie .

Art.36. Comisia de disciplină funcţionează în baza prezentului statut şi a altor acte emise de Federatie si acceptate /adoptate de asociatie.

Art.37.Sanctiuni ce pot fi aplicate membrilor:

    – avertisment,

          –  mustrare scrisa,

          – suspendarea calitatii de membru asociat si/sau a calitatii de Consilier juridic,pe o perioada de la 3 la -6 luni.

          – excluderea din asociatie si/sau profesia de Consilier juridic,

 

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI

COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

 

Art.38. Dizolvarea asociatiei poate avea loc:

a)   de plin drept;

b)   prin hotărâre judecătorească;

c)    prin hotărârea adunării generale a asociaţiei.

Art.39. Dizolvarea de plin drept are loc în următoarele situaţii:

a)   scăderea numărului membrilor sub minimum cerut de lege;

b)   când asociaţia, din cauza de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze.

Art.40. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească poate avea loc în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.41. Dizolvarea prin voinţa membrilor asociaţiei,Adunarea generala extraordinara va avea loc când hotărârea este luată cu o majoritatea de 2/3 din numărul voturilor membrilor asociatiei prezenti.

Art.42. După dizolvare, asociaţia profesională intră în lichidare. Aceasta se va face de către lichidatori numiţi de Consiliul colegiului sau de către Adunarea generala extraordinara.

Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea română pentru persoanele juridice non-profit

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art.43. Din prezentul statut fac parte integrantă PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII CONSTITUTIVE , ACTUL CONSTITUTIV  si PROCESUL VERBAL intocmit la data de 19.06.2014,data la care a fost aleasa actuala conducere.

Statutul Asociaţiei cu modificarile aduse a fost adoptat în Adunarea Generală  din data de 21.07.2014.

Art.44. Adunarea Generală a Asociaţiei împuterniceşte pe d-nul GHERE IOAN

să faca demersurile necesare pentru autentificarea prezentului Statut reactualizat,si a procesului verbal incheiat la data de 19.06.2014 cu ocazia alegerii organelor de conducere si control a activitatii asociatiei,act in care sunt nominalizati pe functii membri asociati si inregistrarea acestor inscrisuri la Judecatoria Satu Mare.

Redactat de GHERE IOAN-Decan si editat la Biroul Notarului Public DONCA RODICA in 5(cinci) exemplare cu valoare de original, din care unul s-a retinut pentru arhiva biroului notarial, iar celelalte s-au eliberat partilor.

 

 

 

                                           SEMNATURA

                                                                     ____________________________

Autentificare pe verso!

 

 

România

BIROUL NOTARULUI PUBLIC DONCA RODICA

SEDIUL: SATU MARE p-ta Libertatii nr.18

 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. _____

Anul 2004 luna ianuarie ziua 16

 

In fata mea, DONCA RODICA, notar public, s-a prezentat:

GHERE IOANdomiciliat in Satu Mare b-dul Sanatatii nr.24 ap.5 jud.Satu Mare, identificat prin C.I. seria SM nr.000692/19.11.1999 eliberata de politia Satu Mare, cetatean roman

care dupa citirea actul a consimtit la autentificarea acestui inscris si a semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8 lit.b din legea nr.36/1995 SE DECLARA AUTENTIC ACEST INSCRIS.

S-a taxat cu 103.000 lei prin chitanta nr.8922750/2004.

S-au aplicat timbre judiciare in valoare de 1.500 lei.

S-a perceput onorariul de 600.000 lei inclusiv TVA prin chitanta nr.3814/2004 si factura fiscala nr.4462154/2004.

 

NOTAR PUBLIC,                   L.S.                                RD/TMF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT CONSTITUTIV

 

SUBSCRIŞII CONSILIERI JURIDICI, enumerati mai jos, declarăm că în temeiul art.9, 40, 41 şi 45 din Constituţia României, cu respectarea prevederilor Legii nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi a prevederilor OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile şi completatările ulterioare, am hotărât constituirea, ca membri fondatori ai ASOCIAŢIEI PROFESIONALE “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE” cu sediul în Satu Mare, str. Ioan Slavici nr.13, cod 440042, jud. Satu Mare, care va funcţiona în conformitate cu statutul anexat, adoptat de către membrii fondatori in data de 12.01.2004, ce face parte integrantă din acest act constitutiv.

Scopul înfiinţării Asociaţiei Profesionale “Colegiul Consilierilor Juridici Satu Mare” constă în asigurarea organizării şi exercitării profesiei de consilier juridic în mod unitar în cadrul unei asociaţii profesionale judeţene şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, participarea la constituirea unei organizaţii profesionale centrale a consilierilor juridici şi adoptarea Statutului profesiei de consilier juridic.

În calitate de membri fondatori, hotărâm ca organele de conducere ale ASOCIAŢIEI PROFESIONALE “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE” să fie următoarele:

1)    Asociatul GHERE IOAN, decanul colegiului,

2)    Asociatul COZA VALERIAN, prodecanul colegiului

3)    Asociatul SASU CRISTIAN, membru al Consiliului colegiului,

4)    Asociatul POPOVICI MONICA, membru al Consiliului colegiului,

5)    Asociatul GRAD VASILE, membru al Consiliului colegiului,

6)    Asociatul RUS LUCIAN, membru supleant al Consiliului colegiului,

7)    Asociatul MĂRIEŞ GHEORGHE, membru supleant al Consiliului colegiului,

8)    Asociatul DIMULESCU LUCIAN, membru supleant al Consiliului colegiului,

9)    Asociatul ROMAN GHEORGHE, membru al Comisiei de disciplină

10) Asociatul VANCEA VERONICA, membru al Comisiei de disciplină

11)            Asociatul OPREA MARIANA, membru al Comisiei de disciplină

12)           Asociatul GRECU MARGARETA, membru supleant al Comisiei de disciplină

13)           Asociatul MITRAŞCA GHEORGHE, membru supleant al Comisiei de disciplină Controlul gestiunii Asociaţiei va fi efectuat de către Comisia de cenzori formata din trei cenzori, din care unul contabil autorizat sau expert contabil, respectiv:

14) BUCUREŞTEANU ALIN, membru

15) PETRAN EUGEN, membru- contabil autorizat.

16) OPREA GABRIEL, membru

17) SOPONOŞ CRISTIAN, membru supleant

18) OPREA MARIANA, membru supleant

19) CADAR CLAUDIU, secretar general

20) TORJA IONEL, trezorier

Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se compune din suma de 10.000.000 lei, aport în numerar, cât şi din aportul subscris de către membrii fondatori, conform tabelului anexă la prezentul act constitutiv.

Adunarea Generală împuterniceşte pe Dl. GHERE IOAN să autentifice pe propria-i semnătură actele constitutive ale Asociaţiei, să formuleze cerere de înscriere a Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor la Judecătoria Satu Mare, să efectueze toate actele necesare şi să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei.

Drept pentru care ne însuşim şi semnăm prezentul act constitutiv şi Statutul asociaţiei.

SATU MARE, azi 12.01.2004

MEMBRI FONDATORI Enumerati in Anexa I

Redactat de GHERE IOAN-consilier juridic si editat la Biroul Notarului Public in 10(zece)exemplare de valoare egala, din care unul s-a retinut pentru arhiva biroului notarial, iar celelalte s-au eliberat partilor.

                              SEMNATURA, _________________

Autentificare pe verso!

 

 

România

BIROUL NOTARULUI PUBLIC DONCA RODICA

SEDIUL: SATU MARE p-ta Libertatii nr.18

 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. _____

Anul 2004 luna ianuarie ziua 16

 

In fata mea, DONCA RODICA, notar public, s-a prezentat:

GHERE IOANdomiciliat in Satu Mare b-dul Sanatatii nr.24 ap.5 jud.Satu Mare, identificat prin C.I. seria SM nr.000692/19.11.1999 eliberata de politia Satu Mare, cetatean roman

care dupa citirea actul a consimtit la autentificarea acestui inscris si a semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8 lit.b din legea nr.36/1995 SE DECLARA AUTENTIC ACEST INSCRIS.

S-a taxat cu 103.000 lei prin chitanta nr.8922750/2004.

S-au aplicat timbre judiciare in valoare de 1.500 lei.

S-a perceput onorariul de 600.000 lei inclusiv TVA prin chitanta nr.3814/2004 si factura fiscala nr.4462154/2004.

 

NOTAR PUBLIC,                  L.S.                                RD/TMF