Statutul ACCJ

ASOCIATIA ,,COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE”

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ, SEDIU

Art.l. ASOCIAȚIA „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE” este 0 asociație profesională constituită de consilierii juridici din Județul Satu Mare, semnatari ai Actului Constitutiv precum si din cei care au aderat ulterior.

Sediul ASOCIATIEI este in Satu Mare ,str.loan Slavici nr.13 si va putea fi schimbat oricand la alta adresa prin hotararea CONSILIULUI COLEGIULUI.

Art.2. Asociația profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE denumita in continuare „ACCJSM”„Colegiu”sau „Asociatie”a fost infiintata in temeiul art .5 si art.25 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, a prevederilor O.G. nr.26/31 .OI .2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005 și modificată prin Legea nr.246/2006 și dispozitiilor art.9, 40, 41 și 45 din Constituția României.

Art.3. ACCJSM este persoana juridica de interes public, are patrimoniu și buget propriu si organe de conducere.

ACCJSM se inființează prin libera exprimare a voinței de asociere a consilierilor juridici din toate ramurile și domeniile de activitate din Județul Satu Mare, fiind organizația profesională județeană care reprezintă interesele consilierilor juridici din județul Satu Mare si este membru al Federatiei OCJR.

Art.4. ACCJSM se înființează pe durată nelimitată de timp.

CAPITOLUL II

SCOPUL ÎNFIINȚĂRII Șl OBIECTIVUL „ASOCIATEI

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE”

Art.5. scopul ACCJ SM:

 1. este nelucrativ și nepatrimonial, fiind de interes general public, datorită semnificației și importanței sociale a profesiei de consilier juridic.
 2. constă în asigurarea organizării și exercitării unitare în județul Satu Mare a profesiei de consilier juridic și consacrarea principiului că profesia de consilier juridic cu organizarea și funcționarea ei structural-sistemică este o componentă a sistemului judiciar național.
 3. constă în protejarea și promovarea intereselor si drepturilor membrilor săi, licențiați în științe juridice, privind exercițiul unitar al profesiei de consilier juridic.
 4. asigurarea protecției și promovării libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităților și instituțiilor publice precum și ale altor persoane în relația lor cu instituțiile publice și private din tara si strainatate,
 5. este de consolidare a statului de drept.
 6. constă în constituirea și perfecționarea unui corp profesional competent, specializat și eficient în cadrul Federatiei constituita la nivel national, pentru asigurarea desfășurării procedurilor judiciare în termene rezonabile și în mod echitabil,

Art.6. in vederea realizării scopurilor propuse ACCJSM are drept obiectiv esențial asocierea consilierilor juridici într-o structură unitară profesională la nivel județean și național.

Art.7. ACCJ SM va putea desfasura urmatoarele activitati conform codurilor CAEN:

-1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton.

-1812 Alte activitati de tiparire.

-2229 Fabricarea altor produse din material plastic.

-4478 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate.

-5819 Alte activitati de editare.

-8532 Invatamant secundar,tehnic sau profesional

-8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, arte plastice, etc.)

-8559 Alte forme de invatamant.

-9412 Activitati ale organizatiilor profesionale.

CAPITOLUL III

MEMBRII COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

Art.8. Membru al ACCJSM poate fi orice consilier juridic din județul Satu Mare ce va adera la prezentul statut și care îndeplinește următoarele condiții legale:

 1. este cetățean român sau cetatean al unui Stat membru al Uniunii Europene, domiciliat în România, are exercițiul drepturilor civile și politice, este licențiat al unei facultăți de drept sau doctor în drept;
 2. nu se găsește în vreunul din următoarele cazurile de nedemnitate:

cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;  cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească;  cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

Calitatea de asociat al ACCJSM este personală și inalienabilă, ea nu poate trece la succesori și se dovedește cu “Legitimatia de consilier juridic” emisă de asociatie și vizată anual de către decan.

Asociatul are dreptul de a se retrage oricând din asociație pe baza unei cereri scrise adresată decanului.

Asociatul care se retrage sau este exclus din asociație nu are nici un drept asupra patrimoniului asociației, cu excepția drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. dreptul de autor, etc. ).

Asociatul își poate suspenda calitatea de membru al asociației în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de consilier juridic si prezentul statut.

Asociatul poate fi suspendat sau exclus din asociație în condițiile încălcării prezentului statut, sau ale Statutului profesiei de consilier juridic.

Membrii asociației care participă la constituirea ACCJSM au calitatea de membri fondatori.

Membrii care aderă la ACCJSM ulterior înființării acesteia au calitatea de membri aderenți. Art.9. Membrii fondatori.

Membrii fondatori sunt consilierii juridici inițiatori și întemeietori ai ACCJSM reprezentând Comitetul de inițiativă și semnatari ai Actului constitutiv și Statutului Asociației.

Actul constitutiv al asociației cuprinde: numele și prenumele membrilor fondatori, domiciliul, și semnătura acestora.

Drepturile membrilor fondatori sunt:

 1. de a ocupa funcții în conducerea asociației, începând chiar cu data constituirii asociației;
 2. de a convoca oricând este nevoie adunarea generală ordinară sau extraordinară a asociației. Membrii fondatori au următoarele obligații:
 3. de a participa la constituirea fondului social al Colegiului cu suma de 100 lei .
 4. să participe activ la atingerea scopului și realizarea obiectivelor asociației;
 5. să impulsioneze și să depisteze noi forme de exercitare, protejare și promovare a profesiei de consilier juridic;
 6. să achite cotizațiile anuale și alte taxe profesionale stabilite de Adunarea generala.
 7. alte obligații care incumbă tuturor membrilor asociației, conform Statutului .

Membrilor fondatori nu li se poate retrage această calitate .

Art.10. Membrii aderenți.

Membrii aderenți sunt consilierii juridici ce vor adera la prezentul statut după înființarea ACCJ SM.

Drepturile membrilor aderenți sunt:

 1. de a ocupa funcții în conducerea asociației, după o perioadă de minim 2 ani de zile, calculată de la data înscrierii sale în asociație, în condițiile de vechime stabilite de Statutul profesiei de consilier juridic;
 2. de a avea drept de vot în adunarea generală;

Membrii aderenți au următoarele obligații:

 1. de a plăti, la înscrierea în asociație, o taxă de înscriere stabilita de Adunarea generala;
 2. să participe activ la atingerea scopului și realizarea obiectivelor asociației;
 3. să impulsioneze și să depisteze noi forme de exercitare, protejare și promovare a profesiei de consilier juridic;
 4. să cunoască Statutul Asociației, Statutul Federatiei (OCJR)și Statutul profesiei de consilier juridic;
 5. să plătească cu regularitate cotizația lunară colegiului și alte taxe profesionale stabilite de adunarea generala;
 6. să participe la adunările generale și la toate activitățile inițiate de asociație.Lipsa nemotivată in mod repetat constituie abatere disciplinară;
 7. să participe la formele de pregatire profesională continue si sa adopte o conduita ireprosabila in toate imprejurarile cand isi exercita profesia;
 8. să fie fidel asociației, să apere permanent prestigiul acesteia, să sesizeze de îndată conducerea asociației cu privire la orice situații de natură să aducă atingere și/sau să producă prejudicii directe sau indirecte asociației;
 9. să respecte hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Colegiului ;
 10. să nu devină membru al unei alte asociații profesionale al cărui scop și obiect sunt identice cu cele ale ACCJSM sau contrare;
 11. de a se achita de toate obligațiile care le incumbă conform Statutului profesiei de consilier juridic si prezentul act;

Art.ll. Sancțiuni:

Membrii aderenți si fondatori pot fi suspendați sau excluși din asociație în condi prevăzute de prezentul inscris si Statutul profesiei de consilier juridic,in masura compatibili ti acestuia in actele de constituire si functionare a asociatiei.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA COLEGIULUI

CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

Art.12. Organele de conducere ale asociației sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Colegiului;
 3. Decanul;
 4. Prodecanul;

Art.13. Adunarea Generală este organul suprem de decizie al ACCJSM si este formata inițial din membrii Comitetului de inițiativă și toți asociații fondatori ale căror date de identificare sunt enumerate în Actul constitutiv al asociației, iar ulterior si din membri aderenti.

Art.14. Organele de conducere alese, pot fi realese în aceleași funcții sau în alte funcții de conducere de către Adunarea generală.

Art.15. Alegerea organelor de conducere ale asociației se face prin vot secret sau deschis in functie de votul majoritatii membrilor prezenti. Adunarea Generală :

a). stabilește măsuri pentru exercitarea activităților profesionale în limitele prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic și a regulamentelor corpului profesional.

b). alege și revocă decanul, prodecanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 5 ani și poate fi reales. Decanul și prodecanul se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime de minim 10 (zece) ani în activități juridice.

c). hotareste cu privire la modificarea Statutului de organizare si functionare a asociatiei;

d).aproba:

 • Raportul de activitate prezentat de conducerea asociatiei,
 • Bugetul de venituri si cheltuieli ,
 • Bilantul contabil pe anul precedent,
 • Raportul comisiei de cenzori,
 • Descărcare de gestiune pentru conducerea asociatiei,
 • Raportul Comisiei de disciplina;

e).hotareste afilierea/dezafilierea asociatiei la Federatia „Ordinul Consilierilor Juridici din Romania”,sau alte asociatii interne si/sau internationale;

f). îndeplinește orice alte atribuțiuni prevăzute în Statul asociatiei și Statutul profesiei de consilier juridic.

g). hotărăște asupra fuziunii cu alte organizații profesionale ce exercită activități profesionale de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

h). hotareste cu privire la dizolvarea asociatiei;

i). stabileste atributiile si competentele membrilor Consiliului;

Art.16. Adunarea Generală ordinară se întrunește anual în primul semestru la convocarea decanului, a Consiliului Colegiului sau la solicitarea a cel putin 10%din numarul membrilor cu drept de vot;

Convocarea se face prin afișare la sediul Asociatiei, a instanțelor judecătorești din județ, precum și prin publicare într-un ziar local cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită.

Art.17. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către orice organ de conducere al colegiului sau de 2/3 din membrii săi în aceleași condiții de publicitate prevăzute pentru convocarea adunării generale ordinare de cate ori este nevoie.

Art.18. Ședințele Adunărilor Generale sunt conduse de decan,prodecan,secretar general, sau de persoana desemnata de acestia.

În caz de revocare din functie a decanului ori a membrilor consiliului, nici unul dintre aceștia nu va face parte din prezidiul adunării iar ședința va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent.

Art.19. Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara este legal constituită in prezenta majoritatii membrilor săi cu drept de vot. In cazul in care la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de prezenta,a doua Adunare generala va fi statutara si va lua hotarari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti sau reprezentati.

Hotărârile luate în adunarea generală în condițiile prezentului statut sunt obligatorii și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.20. Consiliul Colegiului este format din 5 până la 9 membri aleși pe o perioadă de 5 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul Colegiului are următoarele competențe:

 1. adoptă măsuri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic și regulamentelor corpului profesional de către toți membrii colegiului;
 2. aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
 3. întocmește, modifică și dă publicității tabloul anual al consilierilor juridici, comunicându-l celor în drept, împreună cu modificările intervenite în cursul anului;
 4. organizează controlul deontologic profesional;
 5. verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de înscriere în colegiu.
 6. avizează cererile de reducere a taxelor de înscriere în colegiu;
 7. decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;
 8. ia act de cererile de transfer sau de detașare în cadrul colegiului;
 9. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul Statut, în Statutul profesiei de consilier juridic și în regulamentele corpului profesional, cu privire la exercitarea activităților profesionale, organizează și ține evidența acestora, urmărește încasarea taxelor și cotizațiilor profesionale.
 10. acordă avizul pentru înființarea societăților de exercițiu liberal al activităților de consultanță, asistență și reprezentare juridică ce activează în raza Colegiului;
 11. organizează cercurile de studii și editează publicațiile colegiului;
 12. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii asociati;
 13. supune aprobării Adunării Generale cuantumul si tipul contribuțiilor membrilor la bugetul asociatiei;
 14. acceptă donațiile și legatele făcute asociatiei;
 15. aprobă statul de funcții și angajează personalul asociatiei;
 16. întocmește proiectul de buget și administrează patrimoniul asociatiei;
 17. prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul său de activitate și de gestiune;
 18. stabilește: remunerațiile lunare ale decanului, prodecanului, indemnizațiile de ședință a membrilor consiliului colegiului și a membrilor comisiei de cenzori, salariile personalului angajat al colegiului cât și cele pentru consilierii juridici coordonatori de stagiu din cadrul BIROULUI DE COORDONARE A STAGIULUI PROFESIONAL organizat în cadrul Colegiului.
 19. stabilește fondul de premiere pentru consilierii juridici cu activitate remarcabilă în procesul de legiferare a profesiei de consilier juridic.
 20. numeste si revoca membrii comisiei de examinare a candidatilor pentru primirea in profesie si definitivat;
 21. desemneaza anual membrii comisiei de examinare a candidatilot pentru primirea in profesie si definitivat;

22. stabileste tematica si regulamentul pentru organizarea examenelor de primire si definitivat in profesia de Consilier juridic;                                               23. desemneaza membrii Colegiului care vor participa la sedintele Federatiei OCJR,de cate ori este nevoie,altii decat Decanul.                                     24. decide sanctionarea membrilor la propunerea oricarui membru al Consiliului,sau I propunerea Comisiei de disciplina.

Impotriva hotararilor Consiliului,persoana nemultumita/prejudiciata poate depun contestatie/plangere la Adunarea generala in termen de 15 zile calendaristice de la adoptar a /comunicarea hotararii/actului.

Art.21. Consiliul Colegiului lucrează legal în prezența a minim 4 membri și ia hotărâri vala Ie cu votul majorității membrilor prezenți.

Art.22. Decanul Colegiului.

Decanul colegiului are următoarele competențe:

 1. reprezintă asociatia in raporturile acesteia cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate precum și în raporturile acesteia cu instituțiile și autoritățile publice centrale si locale;
 2. convoacă și prezidează ședințele consiliului colegiului si ale adunarii generale;
 3. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva hotărârilor consiliului colegiului conform Statutului profesiei de consilier juridic;
 4. ordonanțează cheltuielile colegiului;
 5. ia măsuri pentru conducerea colegiului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului colegiului.
 6. emite deciziile pentru primirea in asociatie de noi membrii ;
 7. semneaza bilantul contabil si alte acte emise in acest scop;
 8. sesizeaza Consiliul Colegiului si Comisia de disciplina cu privire la abaterile disciplinare savarsite de membrii;
 9. verifica dosarele depuse de membri pentru sustinerea examenului de primire si definitivat in profesia de Consilier juridic;

Asociatul nemulțumit de deciziile decanului le poate ataca la Consiliul colegiului in termen de 15 zile calendaristice de la emitere/comunicare dupa caz.

Art.23. Prodecanul Colegiului.

Prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului si organizeaza impreuna cu secretarul general pregatirea profesionala continua a membrilor.

Dacă decanul și prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita atributiile, consiliul colegiului poate delega un membru pentru a îndeplini parțial sau în totalitate atribuțiile acestora.

Art.24. Secretarul General al Colegiului:

 • asigură supravegherea și îndrumarea curentă a personalului angajat al colegiului
 • efectuează toate actele și operațiunile curente necesare desfășurării în bune condiții a activității asociației si Biroului de Coordonare a Stagiului profesional înființat în cadrul colegiului.
 • contrasemnează de regula, actele emise de către consiliul colegiului, decan sau prodecan.

Secretarul General al Colegiului poate fi ales, dintre membrii asociației cu o vechime de minim 5 ani în activități juridice sau asimilate.

Art.25. Trezorierul asigură evidența curentă și zilnică a încasărilor taxelor și cotizațiilor profesionale ale membrilor asociației si efectuează toate operațiunile financiar-bancare de încasări și plăți în numele și în contul asociației.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL COLEGIULUI

CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

Art.26. Asociatia are patrimoniu și buget propriu de venituri si cheltuieli.

La înființare patrimoniul social al COLEGIULUI este de 1.000 (unamiôlei, acesta urmând a se completa prin aporturile sociale subscrise de membri fondatori si aderenti ai asociatiei.

Art.27. Patrimoniul Asociatiei se va întregi cu sume provenite din taxa de inscriere achitata de membri aderenti, cotizatiile periodice ale membrilor, donații, subvenții, sponsorizări de la persoane fizice, asociații sau alte persoane juridice din țară și din străinătate. Art.28. Sursele financiare ale Asociatiei vor fi folosite pentru:  realizarea obiectului de activitate și atingerea scopurilor propuse;  sustinerea cheltuielilor de funcționare a acestora si a cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiale de specialitate;  abonamente la publicații de specialitate;  editarea și tipărirea publicațiilor de specialitate;  plata remunerațiilor organelor de conducere, a coordonatorilor de stagiu și a personalului administrativ angajat și pentru fondurile de premiere etc.conform BVC aprobat de Adunarea generala;  sustinerea activitatii Federatie OCJR.

CAPITOLUL VI

EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

Art.29. Organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic în cadrul asociației profesionale se realizează în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și conform Statutului profesiei de consilier juridic.

Art.30. In toate situațiile de exercitare a profesiei ,Colegiul va emite: – Decizia de primire în profesie/asociatie,

 • Legitimatia de Consilier juridic,
 • Decizia de inscriere ca membru stagiar/definitiv,

La depunerea juramantului fata de profesie se va inmana fiečarui membru insigna si va fi inscris in Tabloul Colegiului.

Art.31. Încetarea și suspendarea calității de consilier juridic cât și aplicarea sancțiunilor disciplinare celor în cauză va avea loc în condițiile și în situațiile stabilite de prezentul statut și Statutul profesiei de consilier juridic si/sau Regulamentele Corpului profesional in masura compatibilitatii acestora cu prezentul act.

CAPITOLUL VII

COMISIA DE CENZORI Șl ORGANELE DE SPECIALITATE

Art.32. Comisia de cenzori este formata din 5 membri (din care doi supleanti si unul contabil autorizat sau expert contabil) aleși de către Adunarea Generală pe o perioada de 5(cinci) ani si are obligația verificării trimestriale a activităților economico-financiare ale asociației și dispunerea măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului conform BVC aprobat. Comisia de cenzori funcționează în baza prezentului statut și a altor acte emise de asociatie cu respectarea legislatiei in domeniu

Art.33. În cadrul asociației funcționează organe de specialitate. Acestea sunt:

 1. comisia de disciplină
 2. comisia metodologică de îndrumare profesională
 3. secretarul general
 4. trezorierul
 5. aparatul tehnico-administrativ

Art.34. Comisia de disciplină a ACCJSM se compune din 5 membri din care 2 supleanti aleși de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 5(cinci)ani, dintre consilierii juridici cu o activitate de peste 5 ani.

Comisia de disciplină verifica abaterile disciplinare săvârșite de membrii asociației și propune Decanului sancțiunile disciplinare ce urmeaza a fi aplicate conform prezentului statut sau alt act emis de Federatie adoptat/acceptat de asociatie .

Art.35. Comisia de disciplină funcționează în baza prezentului statut și a altor acte emise de

Federatie si acceptate /adoptate de asociatie.

Art.36. Sanctiuni ce pot fi aplicate membrilor:

 • avertisment,
 • mustrare scrisa,
 • suspendarea calitatii de membru asociat si/sau a calitatii de Consilier juridic,pe o perioa de la 3 la -6 luni.
 • excluderea din asociatie si/sau profesia de Consilier juridic.

Art.37.Comisia metodologică de organizare și exercitare a profesiei de consilier juridic este alcătuită din 3-9 membri și funcționează în baza regulamentului propriu.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI SATU MARE

Art.38. Dizolvarea asociatiei poate avea loc:

 1. de plin drept;
 2. prin hotărâre judecătorească;
 3. prin hotărârea adunării generale a asociației.

Art.39. Dizolvarea de plin drept are loc în următoarele situații:

 1. scăderea numărului membrilor sub minimum cerut de lege;
 2. când asociația, din cauza de insolvabilitate, nu-și mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze.

Art.40. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească poate avea loc în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.41. Dizolvarea prin voința membrilor asociației,Adunarea generala extraordinara va avea loc când hotărârea este luată cu o majoritatea de 2/3 din numărul voturilor membrilor asociatiei prezenti.

Art.42. După dizolvare, asociația profesională intră în lichidare. Aceasta se va face de către lichidatori numiți de Consiliul colegiului sau de către Adunarea generala extraordinara.

Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea română pentru persoanele juridice non-profit.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Art.43. Statutul reactualizat conform Procesului-verbal AGA din data de 17.05.2019 și actul constitutiv modificat prin act adițional conform procesului verbal întocmit în baza hotărârii adunării generale din data de 17.05.2019, reprezintă documentele de constituire ale asociației.

Statutul Asociației cu modificarile aduse a fost adoptat în Adunarea Generală din data de 17.05.2019.

Art.44. Adunarea Generală a Asociației împuternicește pe d-nul GHERE IOAN să faca demersurile necesare pentru autentificarea prezentului Statut reactualizat, a procesului verbal, cu ocazia alegerii organelor de conducere si control a activitatii asociatiei, act in care sunt nominalizati pe functii membri asociati si inregistrarea acestor inscrisuri la Judecatoria Satu Mare.

Tehnoredactat la Societate Profesională Notarială ”DONCA”, într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial și 5(cinci) duplicate, din care unul rămâne în arhiva biroului notarial, celelalte exemplare se eliberează părții.

SEMNATURA                                                                                                                  s.s GHERE IOAN

ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
Societate Profesională Notarială ”DONCA”
Licența de funcționare nr.210/4124/01.07.2019
Sediul : Satu Mare str.Corneliu Coposu nr.2 et. 1 ap.9 județ Satu Mare

      ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 4034

              Anul 2019 luna septembrie ziua 03

În fața mea, DONCA RODICA, notar public, la sediul biroului notarial s-au prezentat:

GHERE IOAN având CNP 1620202301961, cu domiciliul în Satu Mare str. Paris nr.20 jud.

Satu Mare, identificat prin C.I. seria SM nr.584960 emisă de SPCLEP Satu Mare, cu valabilitate 06.02.2015-02.02.2025, cetățean român, care după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

Se constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale prezentului act juridic.

În temeiul art.12, lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput, după aplicarea reducerii de 15%, onorariul de 212 lei inclusiv TVA prin chitanța și factura nr.88461/2019.

NOTAR PUBLIC,                                   LS,                                      RD/TMF,

s.s.DONCA RODICA

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5(cinci) exemplare, de DONCA RODICA, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

Notar public                                      L.S.

Donca Rodica

 

 

OSIM